Sprawozdanie z realizacji projektu Comenius w roku szkolnym 2008/2009


opracowała: Teresa Strzelecka

Celem projektu „Curtural Awareness and roaming in precious effective taste”, „Świadomość kulturowa, a wędrówka pośród drogocennych narodowych gustów” jest poznanie dziedzictwa kulturalnego w zakresie lokalnej sztuki rękodzieła i tradycji, narodowej kuchni w powiązaniu z historią i dziejami naszego kraju oraz krajów partnerskich. Projekt obejmuje swoim działaniem uczniów III LO w Zespole Szkół Nr 1 w Lubinie.

Według przyjętego we wniosku planu pracy, grupa szkół partnerskich wyłonionych w wyniku selekcji Agencji Krajowych tj. Turcji (Koordynator), Francji, 2 szkół z Włoch oraz z Polski przystąpiła do realizacji wstępnych zadań projektu. Swoje działania rozpoczęliśmy od powołania zespołu roboczego.

We wrześniu 2008 r. zapoznano Radę Pedagogiczną Zespołu Szkól Nr 1 z celami, treścią, zadaniami oraz ze składem grupy partnerskiej. Nasza grupa robocza nauczycieli i uczniów spędza długie godziny na realizacji projektu. W porozumieniu z Koordynatorem, szkoły partnerskie w tym i nasza, przygotowały materiały do prezencji na pierwsze spotkanie.

Gospodarzem pierwszej wizyty roboczej partnerów Szkolnego Projektu „Comenius” był nasz koordynator- Szkoła z Usak w Turcji. Od 1 do 6 grudnia Usak było miejscem międzynarodowego spotkania młodzieży i nauczycieli z Turcji, Polski, Włoch i Francji. W czasie wspólnego pobytu w szkole partnerskiej omawiano, jaki jest stan prac każdej grupy nad projektem. Każda szkoła zaprezentowała także swoje programy multimedialne jak i materiały drukowane przedstawiające swoją szkołę, region i kraj.

Wspólne ustalono jakie zadania należy wykonać do spotkania roboczego we Francji. Każda z grup miała zebrać informacje o swoim kraju: symbole narodowe, dane geograficzne, dane statystyczne, muzyka, żywność, miasta, krajobraz.

W wyniku wspólnych konsultacji ustalono datę drugiego spotkania roboczego w Gardanne-Cedex we Francji w dniach 14-19.04.2009 r.

Nasi uczniowie będąc w Turcji mieszkali u rodzin goszczących. Uczestniczyli w zajęciach szkolnych razem ze swoimi tureckimi kolegami. W trakcie wizyty uczniowie i nauczyciele poznawali tradycje, styl, poziom życia oraz warunki pracy w szkole. Zagadnienia podjęte przez projekt miały wpływ na kształtowanie nowych światopoglądów i likwidację stereotypów. Szeroki udział w pracach młodzieży związanych z kompletowaniem informacji o tradycjach, ginących obyczajach, folklorze i naszych, regionalnych i narodowych zabytkach, wzmacniają u uczniów poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. W wyniku porównania pewnych wartości kulturowych, sami dochodzą do wniosków o licznych podobieństwach w naszym życiu codziennym, takich samych problemach, ale odmiennej historii regionów zamieszkania, innej obyczajowości, mentalności, a często i temperamencie.

Po powrocie z Turcji zapoznaliśmy Radę Pedagogiczną naszej szkoły z rezultatami pracy i zdaliśmy sprawozdanie z naszej wizyty roboczej w szkole partnerskiej, a także pokazaliśmy nasze prezentacje multimedialne.

W okresie poprzedzającym drugie spotkanie robocze powstała nasza strona: http://szkolalubin.szu.pl/ w wersji polskiej, angielskiej, niemieckiej i francuskiej, która jest na bieżąco aktualizowana. Na stronie umieszczono nasze prezentacje multimedialne oraz galerię zdjęć uczniów i nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu. Stronę zgłosiliśmy na konkurs. Przygotowaliśmy także następną prezentację multimedialną na wyjazd do Francji. W trakcje drugiego spotkanie we Francji z udziałem wszystkich partnerów dokonano sprawozdania z realizacji wcześniej ustalonych zadań. Także i tym razem wspólnie ustalono zadania do realizacji na następne spotkanie, które odbędzie się w naszej szkole w Polsce, w dniach 28. 09 do 04.10. 2009r.

W czasie wizyty we Francji, nasza młodzież mieszkała w internacie razem z młodzieżą francuską, włoską i turecką. Dzięki gościnności naszego francuskiego partnera poznaliśmy najbliższą okolicę, zabytki, tradycje, kulturę Prowansji. Młodzież uczestniczyła również w zajęciach szkolnych i sportowych.

Nauczyciele i uczniowie zarówno podczas wizyty w Turcji, jak i we Francji spotkali się z bardzo życzliwym i serdecznym przyjęciem.

Praca w programie, to szansa poznania szkół w innych krajach, porównania ich codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz umożliwienie porównania różnych systemów edukacji. Młodzież, uczestnicząc w realizacji programu zmieniła swój stosunek do problemu integracji europejskiej (krajów stowarzyszonych). Zdobywa doświadczenie w kontaktach z rówieśnikami innych krajów, które stają się bardziej zażyłe i przyjacielskie. Konieczność posługiwania się nowoczesnymi środkami łączności ( internet i e-mail ) zmusza ich do kształcenia umiejętności informatycznych, wzrasta też motywacja do uczenia się j. angielskiego, który jest językiem projektu.© copyright by Marzena Postrzech